Show 1363 – Bobby, Tony, Frankie and Sammy – Bobby Darin, Tony Bennett, Frankie Laine, Sammy Davis Jr.